Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy działający pod adresem 7way.pl prowadzony jest przez Barel Poland Sp. z o.o.  30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 69    NIP: 679-306-98-91 REGON: 121567894 KRS: 0000390731
 2. Adres poczty elektronicznej :sklep@7way.pl
 3. Numer telefonu u pod którym klient szybko i efektywnie może skontaktować się ze Sprzedawcą: 731 230 734
 4. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce
 5. Warunkiem przeprowadzenie transakcji sprzedaży jest akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży
 6. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Barel Poland Sp. z o.o.  na stronie 7way.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu 7way podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
 7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
 8. Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do złożenia zamówienia używa się przycisku DALEJ które są oznaczone słowami ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili
 10. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie 731 230 734. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.16, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego
 11. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia
 12. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu, gdy przedmiot zamówienia nie został jeszcze wysłany
 13. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji, informując o tym Sprzedającego (najdalej w terminie 3 dni). Brak decyzji Klienta jest równoznaczny z rezygnacją ze złożonego zamówienia.
 14. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia tj. najdalej w terminie 3 dni. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji można uzyskać telefonicznie 731 230 734
 15. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad i zgodnych z zamówieniem
 16. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL od poniedziałku do piątku do godz. 15.00
 17. Przetwarzanie danych osobowych 

17.1 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

17.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7way.pl jest spółka Barel Poland z siedzibą w Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390731, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł; NIP: 6793069891; REGON: 121567894 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@7way.pl , numer telefonu: 731 230 734 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

17.3 Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako: „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

17.4 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

17.5 Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

17.6 Dane użytkownika przetwarzane przez Sprzedającego pochodzą bezpośrednio od Klienta.

17.7 Przy realizacji usługi newsletterowej Sprzedający wypełnia obowiązek informacyjny oraz przekazuje informuje o celu przetwarzania danych osobowych, zawsze w momencie zapisywania się przez Klienta na newsletter.

17.8  Prawa przysługujące Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące regulacje prawne:

prawo dostępu — prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.
prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

17.9 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować drogą elektroniczną: daneosobowe@7way.pl lub korespondencyjnie na adres Barel Poland Spółka ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, z adnotacją „Inspektor Danych Osobowych”.

Koszty wysyłki:

 • PŁATNOŚĆ PRZELEWEM:   koszt wysyłki 9 zł                     
 • POBRANIE:   koszt wysyłki 30 zł

                                                                                                                                                                                                                                  Za Wszelkie trudności nieleżące po naszej stronie (opóźnienia wynikające z funkcjonowania firmy kurierskiej DHL, uszkodzenia przesyłek podczas transportu) nie odpowiadamy. Zastrzegamy sobie prawo do realizacji wysyłki za pośrednictwem innych firm kurierskich.

 

Nasz numer konta bankowego:

59 1050 1445 1000 0024 3972 8045

 

 1. Klient może wybrać jeden ze sposobów realizacji płatności: gotówką lub przelewem elektronicznym, w terminie 3 dni od dnia, w którym Klient otrzymał informację zwrotną potwierdzającą złożenie zamówienia.
 2. Informacje dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wadę / niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 26 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny - treść art.556 i nast. kc
 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności niezwłocznie odeślij nam wadliwy towar. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.
 4. Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu, oraz wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego. Znacznie to usprawni realizację procedury reklamacyjnej.
 5. W przypadku sporu co do jakości towaru przewidujemy możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń tj. istnieje możliwość skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (DZ.U. 2014, 827), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu. Szczegółowe informacja dotyczące zwrotu znajdują się w dziale "Pouczenie o odstąpieniu" wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość do pobrania poniżej
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługę takiego zlecenia ponosi Klient
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.oraz PayU
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 10. Dostępne formy płatności:
 • przelew tradycyjny
 • e-płatności (płatności online)
 • płatność za pobraniem
 • Karty płatnicze:
  - Visa
  - Visa Electron
  - MasterCard
  - MasterCard Electronic
  - Maestro

Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie 7way i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep 7way ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

Zdjęcia produktów oraz informacje tekstowe znajdujące się na sklepie internetowym 7way.pl są chronione prawami autorskimi, zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.

Barel Poland Sp. z o.o.  28-500 Kazimierza Wielka, ul. Głowackiego 1

 adres e-mail: sklep@7way.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

W przypadku od odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu kwotę równa wartość zwracanego produktu, bez kosztów dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres naszego magazynu: Barel Poland Sp. z o.o.  28-500 Kazimierza Wielka, ul. Głowackiego 1 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo, o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą lub przekażą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej, w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl