Producenci
Regulamin akcji promocyjnej LENOVO - 50

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„PRZEDSPRZEDAŻ Motus Scooty 8,5+” (zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 20.08.2019r.

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Akcji pod hasłem „Przedsprzedaż Motus Scooty 8,5+” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest BAREL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-504) ul. Kalwaryjska 69, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390731, REGON: 121567894 (dalej jako Barel lub Spółka lub Organizator) działająca na rzecz sklepu internetowego 7way.pl realizujących zamówienia internetowe.
 • 2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej
 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym 7way.pl (dalej Sklep internetowy)
 2. Czas trwania Akcji promocyjnej w Sklepie internetowym obejmuje okres od dnia 27.08.2019 r. od godziny 00:01 do dnia 10.09.2019 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów (oferta limitowana). W przypadku zakupu w sklepie internetowym decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Wysyłka zamówionych Zestawów nastąpi po 10 września 2019r.

 

 • 3 Uczestnicy Akcji promocyjnej
 1. W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Zestawu, o którym mowa w §4 Regulaminu (zwani dalej „Uczestnikami”).
 2. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia lub nie posiadają co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych, uczestniczą za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

 • 4 Zasady Akcji promocyjnej
 1. Akcją promocyjną objęty jest: (i) MOTUS Scooty 8,5+ hulajnoga eletryczna – produkt główny oraz (ii) deskorolka Cavion GO 10 – produkt dodatkowy (zwany dalej “Produktem dodatkowym”), dostępne w sklepie internetowym 7WAY.PL.
 2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu Sklepie Internetowym może nabyć Produkt Główny wraz z Produktem dodatkowym w zestawie w promocyjnej cenie 1999zł (zwanym dalej „Zestawem”).
 3. Cena Zestawu stanowi łącznie promocyjną cenę Produktu głównego i promocyjną cenę Produktu dodatkowego.
 4. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku zakupu w sklepie internetowym o zakupie Zestawu w promocyjnej cenie decyduje data złożenia zamówienia. Wysyłka zamówionych Zestawów nastąpi po 10 września 2019r.
 6. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Zestawu objętych Akcją promocyjną na okres dłuższy, niż objęty promocją.
 7. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, w tym kodami rabatowymi.

 

 • 5 Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Zestawu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to produktu roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

 • 6 Reklamacje i wymiana towarów
 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem e-mail: motusxd@motusxd.pl z tematem wiadomości „Przedsprzedaż Motus Scooty 8,5+” lub pod numerem Infolinii +48 731 230 734* (*opłata zgodnie z taryfą operatora), czynna w dni powszednie w godzinach 08:00 - 16:00.
 2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
 4. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu w sklepie internetowym przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego 7way.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu.
 5. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

 • 7 Dane osobowe
 1. W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych Klientów jest BAREL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-504) ul. Kalwaryjska 69.
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
 3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat towarów i usług 7way.pl i BAREL Poland drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1422 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO.
 5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klienci mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym motusxd@motusxd.pl lub z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:
 • wykonania Umowy testowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową testowania (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń)
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Spółki. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą do momentu:
 • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży,
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienci posiadają następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Klienci posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane Klientów mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 4. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 

 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji promocyjnej „PRZEDSPRZEDAŻ Motus Scooty 8,5+” dostępny na stronie sklepu internetowego 7way.pl
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
 5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów dokonanych w sklepie internetowym 7way.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 27.08.2019r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl