- 10% dla STUDENTÓW I UCZNIÓW na zakup hulajki

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„-10% dla studentów i uczniów na zakup hulajki (zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 07.09.2020 roku 

 

1 Postanowienia ogólne 

Organizatorem Akcji pod hasłem „- 10% dla studentów i uczniów na zakup hulajki” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest BAREL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-504) ul. Kalwaryjska 69, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390731, REGON: 121567894 (dalej jako Barel lub Spółka lub Organizator) działająca na rzecz sklepu internetowego www.7way.pl realizujących zamówienia internetowe.  

 

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej 

Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym www.7way.pl (dalej Sklep internetowy) 

Czas trwania Akcji promocyjnej w Sklepie internetowym obejmuje okres od dnia 07.09.2020 roku od godziny 00:01 do dnia 30.11.2020 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów (oferta limitowana). W przypadku zakupu w sklepie internetowym decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.   

 

3 Uczestnicy Akcji promocyjnej 

W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będące jednocześnie studentami posiadającymi w dniu rozpoczęcia i/lub trwania Akcji promocyjnej ważny indeks Uczelni Wyższej znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno publicznej, jak i prywatnej, studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Produktu, o którym mowa w § 4 Regulaminu (zwani dalej Uczestnikami).  

 

4 Zasady Akcji promocyjnej 

Akcją promocyjną objęte są: hulajnogi elektryczne Motus Scooty 8.5 350W oraz Motus Scooty 10 (zwane dalej jako Produkty) dostępne w sklepie internetowym www.7way.pl  

W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu w Sklepie Internetowym może nabyć Produkt z rabatem -10% (minus dziesięć procent), pod warunkiem przesłania przed dokonaniem zakupu, na adres e-mail Organizatora: sklep@7way.pl skanu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej i/lub ważnego indeksu – wydanych przez Uczelnię Wyższą opisaną w § 3 ust. 1 powyżej, w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie Uczestnika i jego danych osobowych (strona z imieniem i nazwiskiem oraz datą ważności dokumentu). Po przesłaniu skanu dokumentu, Organizator odeśle na adres e-mail Uczestnika, z którego otrzymał wiadomość, jednorazowy kod rabatowy, uprawniający do otrzymania rabatu -10% (minus dziesięć procent) na zakup Produktów. 

Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej tylko jeden raz i może zakupić tylko jeden Produkt z rabatem -10%, pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.  

W przypadku zakupu w sklepie internetowym o zakupie Produktu w promocyjnej cenie decyduje data złożenia zamówienia.  

Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Produktu objętych Akcją promocyjną na okres dłuższy niż objęty Akcją promocyjną. 

Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, w tym kodami rabatowymi.  

Akcją promocyjną nie są objęte usługi, ubezpieczenia, usługa dostawy, montażu, jakiekolwiek inne usługi. 

Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości rabatu. 

 

5 Odpowiedzialność 

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Produktu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to Produktu roszczenie dotyczy.  

Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.  

 

6 Reklamacje i wymiana towarów 

Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem e-mail: motusxd@motusxd.pl z tematem wiadomości „MOTUS wspiera Studentów” lub pod numerem Infolinii +48 731 230 734* (*opłata zgodnie z taryfą operatora), czynna w dni powszednie w godzinach 08:00 - 16:00.  

Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.  

Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w sklepie internetowym przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego 7way.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.  

Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).  

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.  

 

7 Dane osobowe 

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej jako RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestników jest BAREL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-504) ul. Kalwaryjska 69. 

Podanie danych osobowych – w szczególności przesłanie skanu dokumentów, o jakich mowa w § 4 ust. 2 powyżej, w tym udostępnienie wizerunku (zdjęcia) Uczestnika – jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.  

Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat towarów i usług 7way.pl i BAREL Poland drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1422 z późn. zm.).  

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.) oraz zgodnie z RODO. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnicy mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym motusxd@motusxd.pl lub z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu: 

zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową sprzedaży (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń) 

Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Spółki. Ponadto dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą do momentu: 

przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnicy posiadają następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Uczestnicy posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Dane Uczestników mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 

Podanie przez Uczestników danych osobowych – w szczególności przesłanie skanu dokumentów, o jakich mowa w § 4 ust. 2 powyżej, w tym udostępnienie wizerunku (zdjęcia) Uczestnika, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów. 

 

8 Postanowienia końcowe 

Regulamin Akcji promocyjnej „MOTUS wspiera Studentów” dostępny na stronie sklepu internetowego 7way.pl. 

Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.  

W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  

Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).  

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów dokonanych w sklepie internetowym 7way.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. 

Regulamin obowiązuje od dnia 07.09.2020 roku do dnia 31.01.2021 roku. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl