Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

https://motusxd.pl/pages/regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego motusxd.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 
Postanowienia ogólne i kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto,

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie,

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany,

Partner osoba fizyczna lub prawna współpracująca ze Sprzedawcą, w szczególności w zakresie oferowania do sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy, świadczenia usług serwisowych towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy (Mariusz Zieja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RG Media z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej i inne), sieci handlowe, w których Sprzedawca oferuje do sprzedaży towary (Media Expert, EURO Rtv Agd, Media Markt i inne) – dalej jako Partner,

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.),

Regulamin – niniejszy regulamin,

Regulamin Konta – regulamin nieodpłatnej funkcja Sklepu (usłuia świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto,

Sklep – sklep internetowy 7way prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem, https://motusxd.pl

Sprzedawca – BAREL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000390731, NIP 6793069891, nr REGON 12156789400000

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta,

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

Towar – produkty prezentowane w Sklepie,

– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://motusxd.pl (Sklep).

2.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3.     Sklep internetowy działający pod adresem https://motusxd.pl  prowadzony jest przez Sprzedawcę.

4.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

5.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

6.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej https://motusxd.pl/pages/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7.     Składając Zamówienie lub wysyłając zapytanie Klienci przekazują do Sklepu dane osobowe, które Sklep przetwarza w celach opisanych w § 10 Regulaminu oraz w § 6 Regulaminu Konta. Wypełniając obowiązki nałożone na Administratora przez RODO szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zostały opisane w dziale Polityka prywatności pod adresem: https://motusxd.pl/pages/polityka-prywatnosci

8.     Kontakt ze Sprzedawcą:

Adres pocztowy: ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków 

Adres e-mail: sklep@7way.pl 

Telefon: 602853903 

Adres do zwrotu Towaru (w przypadku odstąpienia od Umowy): Kolejowa 138, 28-500 Kazimierza Wielka 

Adres do wysłania reklamowanego Towaru: Kolejowa 132, 28-500 Kazimierza Wielka 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1.     Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

a.     urządzenie z dostępem do Internetu,

b.     spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS, prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej, włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce).

2.     W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

3.     Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1.       Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu 
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub Regulaminu Konta, a w szczególności, gdy Klient:

a.       podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.       dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,

c.        dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

4.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

5.       Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.       korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu/Regulaminu Konta, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

b.       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c.        korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d.       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

e.       korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

f.         korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

6.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Dodanie Towaru do koszyka nie oznacza jego rezerwacji. Produkt zostaje zarezerwowany po złożeniu Zamówienia.

7.       Po dodaniu Towaru do koszyka, Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

8.       W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

9.       Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

10.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

11.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

12.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

13.    Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Towar. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.

14.    Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

15.    Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1.     Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a.     zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b.     za pomocą karty płatniczej:

·       Visa

·       Visa Electron

·       MasterCard

·       MasterCard Electronic

·       Maestro

c.     za pośrednictwem platformy płatniczej:

·       Płatności Shoper

·       PayU

·       Przelewy24

d.     za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

2.     W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3.     W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 14 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

4.     Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5.     Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.     Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

2.     Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3.     W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4.     W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5.     Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

·         Polska

·         Wszystkie kraje UE 

6.     Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

·         Za pośrednictwem firmy kurierskiej

·         Do paczkomatów InPost

7.     Czas wysyłki Zamówienia podawany jest podczas składania Zamówienia oraz w zakładce czas i koszty dostawy w danym Towarze. Czas wysyłki może ulec zmianie w przypadku sytuacji losowych, na które Sklep nie ma wpływu.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a.       w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego Towaru;

b.       w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 

3.     Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4.     Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.     Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.     W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.     Sprzedawca prosi o zwracanie Towaru na adres: Kolejowa 138, 28-500 Kazimierza Wielka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11.  Zwrot zakupu zestawów oraz zestawów promocyjnych odbywa się tylko w całości. Zwrot jedynie części zestawu jest podstawą do wykonania zwrotu z potrąceniem części kwoty ustalonej przez Sklep.

12. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

1.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

§ 9 REKLAMACJE

1.     W przypadku wystąpienia wady Towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2.     Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 

a.       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b.       przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c.        żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d.       żądać usunięcia wady.

3.     Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4.     Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego Towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres Kolejowa 132, 28-500 Kazimierza Wielka.

5.     Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6.     Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7.     Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

8.     W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia wady Towaru przez Sklep.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.       W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a.       mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b.       pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c.        bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d.       internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

 

 

 

 

§ 10 DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2.     Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień poprzez sklep internetowy (w tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: (1) umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (2) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz (3) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dalszym celem przetwarzania danych osobowych Kupującego jest nadto:

a.     dostarczanie biuletynów informacyjnych Sprzedawcy oraz Partnerów, działania marketingowe Sprzedawcy oraz Partnerów, oferowanie towarów/usług Sprzedającego oraz Partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b.     świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c.     wystawienia dowodu transakcji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zaksięgowania go w dokumentacji księgowej Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d.     w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.     Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4.     Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

·       przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

·       na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

·       ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;

·       zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Pozostałe dane osobowe, w związku z celami opisanymi w pkt. 3 a-d powyżej, będą przetwarzane do odwołania zgody przez Kupującego. Gdy Kupujący zdecyduje o usunięciu konta w Sklepie lub odwołaniu zgody w inny sposób, Sprzedawca usunie również dane w nim zawarte, z tym zastrzeżeniem, iż usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Kupującego/danych zakupionego z wykorzystaniem konta towaru. W każdej chwili Kupujący ma możliwość edycji danych zawartych w koncie. W każdej chwili Kupujący może również podjąć decyzję o usunięciu konta. Kupującemu przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

5.     Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a.       dostępu do swoich danych osobowych,

·         ich sprostowania,

·         usunięcia,

·         ograniczenia przetwarzania,

·         przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:

·         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora).

Wymienione powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Klioent uzna, że przy przetwarzaniu danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6.     W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

7.     Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych podmiotów, z których usług korzystamy przy realizacji Zamówienia, w szczególności do Partnerów. Wszystkie te podmioty gwarantują należytą ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8.     Na stronie https://motusxd.pl używane są wtyczki do serwisu Facebook (FB)/ Instagram. Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook/Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook/Instagram bezpośrednio do przeglądarki Klienta i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook/Instagram otrzymuje informację, że przeglądarka Klienta wyświetliła stronę Sklepu, nawet jeśli Klient nie posiada profilu na Facebook/Instagram czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Klienta przesyłana bezpośrednio do serwera Facebook/Instagram i tam przechowywana. Jeśli Klient użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer Facebook/Instagram i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane na Facebook/Instagram i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Klienta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Facebook/Instagram, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności Facebook/Instagram. Jeśli Klient nie chce, aby Facebook/Instagram przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio profilowi Facebook/Instagram Klienta, to przed wizytą na stronie Sklepu Klient musi wylogować się z tego serwisu. Klient może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Klienta, np. blokowanie skryptów.

9.     Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1.     Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2.     Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3.     Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

4.     W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5.     Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

6.     Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona. 

7.     Regulaminy promocji oraz akcji specjalnych znajdują się na stronie internetowej  https://motusxd.pl/

8.     Akceptacja Regulaminu Sklepu jest równoznaczna z akceptacją regulaminów dodatkowych, w tym Regulaminu Konta.Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konta

w sklepie  https://motusxd.pl
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH SZCZEGÓŁOWO INACZEJ W NINIEJSZYM REGULAMINIE, ZASTOSOWANIE MAJĄ POSTANOWIENIA REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO w

 

§ 1 KONTO

1.     Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

2.     Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3.     W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4.     W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

5.     Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

6.     W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@7way.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 2 REKLAMACJE

1.     Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@7way.pl.

2.     Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

§ 3 DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2.     Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dalszym celem przetwarzania danych osobowych Kupującego zawartych w Koncie jest nadto:

a.     dostarczanie biuletynów informacyjnych Sprzedawcy oraz Partnerów, działania marketingowe Sprzedawcy oraz Partnerów, oferowanie towarów/usług Sprzedawcy i Partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b.     świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c.     w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.     Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

4.     Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:

a.     Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego

b.     ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;

c.     zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

§ 4 ZASTRZEŻENIA

1.       Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2.       Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3.       W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

4.       Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

a.       konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

b.       poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

c.        zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

5.       Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

6.       W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@7way.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7.       W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8.       W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, więcej informacji znajduje się na stronie: Polityka prywatności

Twój koszyk

Nie ma więcej produktów w koszyku

Zaloguj się

Menu